Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4430 9c9c
Reposted fromDennkost Dennkost viadzony dzony
9044 0e21
Reposted fromonlywhite onlywhite viaNocturia Nocturia
Reposted fromjasminum jasminum viadzony dzony
3371 117b 500
Reposted fromthorinobsessed thorinobsessed viadzony dzony
3974 c7db
Reposted fromlittlefool littlefool viamayamar mayamar
8799 a067
Reposted frommartynkowa martynkowa viadzony dzony
2199 77de
Reposted frommartynkowa martynkowa viadzony dzony
1306 5ad6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamayamar mayamar
5819 1140 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamayamar mayamar
8132 ee60 500
7048 3519 500
0192 dea8

A boy sits reading in a bombed bookstore, London, October 8 1940

via http://www.theatlantic.com

Reposted fromidzsobie idzsobie viaabove above
2480 c3c4 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaabove above
2249 cc2b 500
Reposted fromposzum poszum viaabove above
5388 2b97 500

kelseyhayden:

lost lake
hood river // or.

Reposted fromwestwood westwood viaabove above
5361 7d56
Reposted fromnosmile nosmile viaabove above
7249 b951
Reposted fromBeardedGentleman BeardedGentleman viamoya moya
Kaleczą się i dręczą 
milczeniem i słowami 
jakby mieli przed sobą 
jeszcze jedno życie 

czynią tak 
jakby zapomnieli 
że ich ciała 
są skłonne do śmierci 
że wnętrze człowieka 
łatwo ulega zniszczeniu 

bezwzględni dla siebie 
są słabsi 
od roślin i zwierząt 
może ich zabić słowo 
uśmiech spojrzenie 
— Tadeusz Różewicz. zm. 24.04.14. Smutno.
Reposted fromzabolandia zabolandia viakhemoglobina khemoglobina
2282 933e 500
Reposted frombiru biru viakhemoglobina khemoglobina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl