Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0272 057e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaffia affia
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viadzony dzony
8799 c3db 500
Reposted fromzciach zciach viaaffia affia
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viadzony dzony
2854 82ec 500
you gotta problem with me?
@gilliana
Reposted fromvacannes vacannes viailovemovies ilovemovies
9350 7078
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaaffia affia
8407 0ab5
Reposted fromonlyman onlyman viaaffia affia
1175 4200
Reposted fromGIFer GIFer viareloveution reloveution

A wave viewed from underwater.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viareloveution reloveution
8236 d756 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaffia affia
6967 46e2 500
Reposted fromlautenist lautenist viadzony dzony
8638 3c31 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Od tej pory świat zaczął się kręcić wokół odliczania czasu od urlopu do urlopu, od radości z przyjazdu do kraju lub odwiedzin rodziny, do bólu rozstania. Nigdy ta radość nie mogła być też pełna, bo zawsze z tyłu głowy pozostawała myśl, że niedługo trzeba będzie wracać i znowu będzie ciężko. 
— Artykuł "Dwa kraje, dwa serca, dwie tęsknoty - tak wygląda prawda o emigracji" - deon.pl
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
0447 6967 500
Reposted fromgruetze gruetze vianoisetales noisetales
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNocturia Nocturia
2563 aa9d
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNocturia Nocturia
3487 d2d3 500
Reposted frommeem meem viaaffia affia
7910 6470
Reposted fromcalifornia-love california-love viadzony dzony
8102 d772
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl